پاورپوینت آماده; ایزو 14001

پاورپوینت آماده; ایزو 14001

پاورپوینت آماده;  ایزو 14001

مطالب اسلایدهای ابتدایی این پاورپوینت به شرح زیر است

 


تعداد اسلاید : 6 اسلاید

ایزو 14001 1-دامنه ی کاربرد 1-1-اجرا،نگهداری و بهبود یک سیستم مدیریت زیست محیطی
1-2حصول اطمینان از انطباق با خطی مشی زیست محیطی که خود تعیین کرده است.
1-3-اثبات این انطباق به دیگران
1-4-درخواست گواهی ثبت سیستم مدیریت زیست محیطی خود توسط یک سازمان برونی
1-5-تعیین انطباق با این استاندارد و اظهار آن توسط خود سازمان 2-تعاریف 2-1-بهبود مستمر Continual Improvement
2-2-محیط زیست Environment
2-3-جنبه ی زیست محیطی Environmental Aspect
2-4-پیامد زیست محیطی Environmental Impact
2-5-سیستم مدیریت زیست محیطی Environmental Management System
2-6-ممیزی سیستم مدیریت زیست محیطی
2-7-هدف کلان زیست محیطی Environmental Objective
2-8-عملکرد زیست محیطی Environmental Performance
2-9-خطی مشی زیست محیطی Environmental Policy
2-10-هدف خرد زیست محیطی Environmental Target
2-11-طرف ذی نفع Interested Party
2-12- سازمان organization
2-13-پیشگیری از آلودگی Prevention of pollution

3- الزامات سیستم مدیریت زیست محیطی 3-1-الزامات کلی General Requirements
3-2-خطی مشی زیست محیطی
3-3-طرح ریزی Planning
3-3-1-جنبه های زیست محیطی
3-3-2-الزامات قانونی و سایر الزامات
3-3-3-اهداف خرد و کلان
3-3-4-برنامه (های)مدیریت زیست محیطی

الزامات سیستم مدیریت زیست محیطی 3-4 اجرا و عملیات
3-4-1-ساختار و مسئولیت
3-4-2-آموزش و آگاهی . صلاحیت
3-4-3-ارتباطات
3-4-4-مستند سازی سیستم مدیریت زیست محیطی
3-4-5- کنترل مدارک
3-4-6-کنترل عملیات
3-4-7-آمادگی و واکنش در وضعیت اضطراری

الزامات سیستم مدیریت زیست محیطی 3-5-بررسی و اقدام اصلاحی
3-5-1-پایش و اندازه گیری
3-5-2-عدم انطباق و اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه
3-5-3-سوابق
3-5-4-ممیزی سیستم مدیریت زیست محیطی

3-6-بازنگری مدیریت